Føremålet med sportsplanen er å klargjere mål, retningsliner og føringar for fotballaktiviteten i klubben. Planen skal fungere som ei rettesnor for alle leiarar, trenarar og utøvarar i Dale IL, og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i klubben.

Sportsplanen skal reviderast hausten 2022.